Projekty bankowe w Wielkiej Brytanii

ING DIRECT UK (Wielka Brytania, Reading) (CCA)
• integracja podsystemu płatności krajowych z centrami rozliczeniowymi Wielkiej Brytanii (BACS oraz CHAPS)
• implementacja rachunków oszczędnościowych o stałym oprocentowaniu
• implementacja kredytów hipotecznych z funkcjonalnością korzystania z ofert zamrażania części kredytowanego kapitału na korzystnej stopie oprocentowania, zawieszania spłat
• automatycznego rozpoznawania i alokowania wpłat poza harmonogramem
• implementacja automatycznego procesu rewaloryzacji zabezpieczenia kredytu
• wdrożenie mechanizmów automatycznego naliczania opłat i prowizji
• wdrożenie reklasyfikacji rachunków zalegających ze spłatami
• integracja systemu z biurami kredytowymi
• integracja systemu z podsystemem naliczania rezerw
• integracja systemu z hurtownią danych
• integracja systemu z podsystemem raportowania wewnętrznego
• wdrożenie mechanizmu do automatycznego zarządzania korespondencją
• wdrożenie procedur do generowania wyciągów