Usługi doradcze

Usługi doradcze mają bardzo zróżnicowany charakter i zakres. Można je podzielić na następujące kategorie:

Usługi audytowe. Obejmują badanie aktualnego poziomu dojrzałości organizacji w dziedzinie zarządzania projektami lub analizy biznesowej. Przedmiotem badania są następujące obszary (audyt może obejmować wszystkie te obszary lub ograniczać się tylko do wybranych obszarów):

 1. Metodyka i procesy stosowane przez organizację w danej dziedzinie
 2. Kultura organizacyjna i wsparcie dla danej dziedziny ze strony różnych jednostek organizacyjnych
 3. Poziom wiedzy i umiejętności pracowników organizacji zajmujących się daną dziedziną

Rezultatem audytu jest raport opisujący aktualną sytuację w organizacji w danej dziedzinie, obszary atutów i słabości oraz zawierające rekomendacje dotyczące dalszych działań zwiększających poziom dojrzałości organizacji w danej dziedzinie.

Wdrożenia metodyki. Usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu dedykowanej metodyki zarządzania projektami lub analizy biznesowej dla danej organizacji lub usprawnień w istniejącej metodyce. W wypadku opracowywania metodyki od podstaw rekomendowane jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu danej dziedziny. W wypadku wprowadzania usprawnień w istniejącej metodyce przeprowadzenie audytu jest koniecznym elementem całego procesu. Usługi tego rodzaju obejmują następujące etapy:

 1. Audyt stanu istniejącego (fakultatywny w przypadku wprowadzania nowej metodyki) 
 2. Analiza potrzeb i specyfiki organizacyjnej 
 3. Opracowanie metodyki i planu wdrożenia wraz z programami szkoleniowymi
 4. Wdrożenie metodyki obejmujące również realizację programów szkoleniowych 
 5. Doradztwo powdrożeniowe (fakultatywne)

Usługi coachingowe. Obejmujące zespoły kierujące projektami oraz analityków biznesowych i polegające na zapewnieniu wsparcia coachingowego odnoszącego się do konkretnych projektów lub działań prowadzonych w organizacji. W zależności od potrzeb organizacji mogą polegać na przygotowaniu pojedynczych warsztatów lub zapewnieniu stałego wsparcia w ustalonym okresie. Usługi tego rodzaju obejmują następujące etapy:

 1. Analiza potrzeb i specyfiki organizacyjnej 
 2. Opracowanie programu zapewnienia wsparcia coachingowego 
 3. Realizacja programu zapewnienia wsparcia coachingowego

Usługi facylitacyjne. Polegają na zapewnieniu fachowego przeprowadzenia w organizacji różnorodnych działań wymagających facylitacji. Działania te mogą dotyczyć zarówno pojedynczych warsztatów lub sesji, jak i facylitacji serii wielu warsztatów i mogą być związane z takimi potrzebami organizacji jak:

 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych 
 2. Podejmowanie istotnych decyzji organizacyjnych
 3. Planowanie strategiczne
 4. Planowanie operacyjne
 5. Wydobywanie i dokumentowanie wymagań dla konkretnych projektów

 

Zapewnienie usług tego rodzaju wymaga przeprowadzenia następujących etapów:

 1. Diagnozowanie potrzeb organizacji w zakresie zastosowania metod facylitacyjnych.
 2. Definiowanie zakresu usługi facylitacyjnej i oczekiwanych rezultatów przeprowadzenia usługi facylitacyjnej.
 3. Wybór metod i narzędzi umożliwiających realizację zdefiniowanego zakresu.
 4. Przeprowadzenie niezbędnych działań przygotowujących organizację do zastosowania wybranych metod i narzędzi (etap ten obejmuje zarówno przygotowanie wkładu merytorycznego niezbędnego do przeprowadzenia wybranych metod, jak i przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej użycia tych metod). 
 5. Realizacja usługi facylitacyjnej.
 6. Przeprowadzenie niezbędnych działań stanowiących kontynuację usługi facylitacyjnej (etap zależny od użytych metod i narzędzi – w niektórych sytuacjach może nie być realizowany).