Usługi bankowe

Kluczowym obszarem kompetencji konsultantów CCA Europe.pl z Departamentu PROFILE™ są prace związane z wdrażaniem i rozwojem jednego z najlepszych i najpopularniejszych centralnych systemów bankowych na świecie, wielokrotnie nagradzanego za innowacyjność technologiczną – systemu PROFILE™.

Nasi najlepsi specjaliści legitymują się ponad 15-letnim stażem pracy przy projektach PROFILE™-owych; a zespół, jako jeden z nielicznych na świecie realizował projekty w zakresie aż siedmiu wersji systemu: 4.42, 5.3, 6.2, 6.4, 7.0, 7.2 i 7.5. Doświadczenia obejmują wdrożenia zarówno w Europie (Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Holandia, Polska) jak i Ameryce (Meksyk) i Azji (Tajlandia, Wietnam).

W skład portfela naszych usług związanych z systemem PROFILE™ wchodzą prace związane zarówno z aktualizacją, parametryzacją, konfiguracją i rozwojem systemu, integracją z systemami zewnętrznymi jak i tworzenia nowych aplikacji, uzupełniających system bazowy o nowe możliwości. Prowadzimy także szkolenia techniczne i funkcjonalne, prowadzimy audyty i asysty. Zakres kompetencji obejmuje pełny proces wytwórczy oprogramowania od analizy po kodowanie i testowanie.

Oferujemy dwa główne modele współpracy:

OUTSOURCING PROJEKTÓW IT

Przy outsourcingu projektu bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam zlecenie. Dobieramy odpowiednią metodykę i kompletujemy zespół pod projekt. Do realizacji przyjmujemy zlecenia polegające zarówno na wytworzeniu kompletnego systemu wspierającego funkcjonalnie system PROFILE™ (oprogramowanie dodatkowe), jak i takie, w ramach których wykonujemy jedynie część procesu wytwórczego. W obu przypadkach podejmujemy się pełnej integracji  z PROFILE™, zarówno na poziomie bazowym jak i interfejsów; oferujemy też powdrożeniowe wsparcie techniczne.

Nasz zespół dysponuje kompetencjami w zakresie wszystkich obecnie stosowanych standardów zarządzania projektami (PMI, Prince 2, Scrum) oraz prowadzenia projektów informatycznych, od wykorzystania formalnych notacji UML i SysML po metodyki zwinne.

W każdym realizowanym przez nas projekcie gwarantujemy mobilność, pracowitość i zaangażowanie pracowników oraz odpowiednio dobrane cechy osobowościowe i kompetencje. Od strony formalno-prawnej przenosimy prawa autorskie zgodnie z wymogami projektu. Cały zespół biegle włada językiem angielskim i może realizować projekty w każdym miejscu na świecie. Naszym Klientom oferujemy najlepsze praktyki biznesowe, a potwierdzeniem są sukcesy realizowanych przez nas projektów.

OUTSOURCING KADRY IT

Oferujemy również wynajem specjalistów do projektu Klienta. Ponieważ kluczem do sukcesu projektu IT są kompetencje zespołu, który go realizuje a wykształcenie świadomego projektanta czy programisty dla systemu PROFILE™ to okres co najmniej 3-5 lat, outsourcing często jest najbardziej uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem, umożliwiającym realizację projektu.

Przewagą zespołu CCA nad specjalistami wynajętymi od firmy outsourcingowej jest doświadczenie: globalne, wieloletnie, wielokulturowe i wieloaspektowe. Kompetencje każdego z pracowników zostały zweryfikowane nie w jednym, a w co najmniej kilku dużych (często 3-4 letnich) projektach. Dodatkowym atutem wszystkich konsultantów Departamentu PROFILE™  jest biegłość posługiwania się językiem angielskim oraz umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku,  przy realizacji projektów bardzo różnych geograficznie i kulturowo, od Meksyku po Tajlandię.

Wysoka kultura osobista i umiejętności naszych specjalistów zostały docenione przez klientów i współpracowników, czego poświadczeniem są referencje i pochlebne opinie.

Usługi doradcze

Usługi doradcze mają bardzo zróżnicowany charakter i zakres. Można je podzielić na następujące kategorie:

Usługi audytowe
Obejmują badanie aktualnego poziomu dojrzałości organizacji w dziedzinie zarządzania projektami lub analizy biznesowej. Przedmiotem badania są następujące obszary (audyt może obejmować wszystkie te obszary lub ograniczać się tylko do wybranych obszarów):

 1. metodyka i procesy stosowane przez organizację w danej dziedzinie,
 2. kultura organizacyjna i wsparcie dla danej dziedziny ze strony różnych jednostek organizacyjnych,
 3. poziom wiedzy i umiejętności pracowników organizacji zajmujących się daną dziedziną.

Rezultatem audytu jest raport opisujący aktualną sytuację w organizacji w danej dziedzinie, obszary atutów i słabości oraz zawierające rekomendacje dotyczące dalszych działań zwiększających poziom dojrzałości organizacji w danej dziedzinie.

Wdrożenia metodyki
Usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu dedykowanej metodyki zarządzania projektami lub analizy biznesowej dla danej organizacji lub usprawnień w istniejącej metodyce. W wypadku opracowywania metodyki od podstaw rekomendowane jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu danej dziedziny. W wypadku wprowadzania usprawnień w istniejącej metodyce przeprowadzenie audytu jest koniecznym elementem całego procesu. Usługi tego rodzaju obejmują następujące etapy:

 1. audyt stanu istniejącego (fakultatywny w przypadku wprowadzania nowej metodyki),
 2. analiza potrzeb i specyfiki organizacyjnej,
 3. opracowanie metodyki i planu wdrożenia wraz z programami szkoleniowymi,
 4. wdrożenie metodyki obejmujące również realizację programów szkoleniowych,
 5. doradztwo powdrożeniowe (fakultatywne)

Usługi coachingowe
Obejmujące zespoły kierujące projektami oraz analityków biznesowych i polegające na zapewnieniu wsparcia coachingowego odnoszącego się do konkretnych projektów lub działań prowadzonych w organizacji. W zależności od potrzeb organizacji mogą polegać na przygotowaniu pojedynczych warsztatów lub zapewnieniu stałego wsparcia w ustalonym okresie. Usługi tego rodzaju obejmują następujące etapy:

 1. analiza potrzeb i specyfiki organizacyjnej,
 2. opracowanie programu zapewnienia wsparcia coachingowego,
 3. realizacja programu zapewnienia wsparcia coachingowego.

Usługi facylitacyjne
Polegają na zapewnieniu fachowego przeprowadzenia w organizacji różnorodnych działań wymagających facylitacji. Działania te mogą dotyczyć zarówno pojedynczych warsztatów lub sesji, jak i facylitacji serii wielu warsztatów i mogą być związane z takimi potrzebami organizacji jak:

 1. diagnozowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych,
 2. podejmowanie istotnych decyzji organizacyjnych,
 3. planowanie strategiczne,
 4. planowanie operacyjne,
 5. wydobywanie i dokumentowanie wymagań dla konkretnych projektów.

Zapewnienie usług tego rodzaju wymaga przeprowadzenia następujących etapów:

 1. diagnozowanie potrzeb organizacji w zakresie zastosowania metod facylitacyjnych,
 2. definiowanie zakresu usługi facylitacyjnej i oczekiwanych rezultatów przeprowadzenia usługi facylitacyjnej,
 3. wybór metod i narzędzi umożliwiających realizację zdefiniowanego zakresu,
 4. przeprowadzenie niezbędnych działań przygotowujących organizację do zastosowania wybranych metod i narzędzi (etap ten obejmuje zarówno przygotowanie wkładu merytorycznego niezbędnego do przeprowadzenia wybranych metod, jak i przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej użycia tych metod),
 5. realizacja usługi facylitacyjnej,
 6. przeprowadzenie niezbędnych działań stanowiących kontynuację usługi facylitacyjnej (etap zależny od użytych metod i narzędzi – w niektórych sytuacjach może nie być realizowany).